© 2014  METRIC Sp. z o.o. ul. Głowackiego 8, 40-052 Katowice (KRS 0000408131)

SLOVO to nowoczesny algorytm

inteligentnego wyszukiwania i zamiany fraz

uwzględniający ich fleksję.

SLOVO zostało Obecnie zaimplementowane dla języka polskiego jako dodatek do programu MS Word (2007, 2010 i 2013), rozszerzając oryginalną funkcję „Znajdź i Zamień” tego edytora.

 

Podczas, gdy oryginalna funkcjonalność „Znajdź i Zamień” umożliwia jedynie znajdywanie i zamianę słów w dokładnie takiej formie, w jakiej słowa te zostały wpisane, SLOVO umożliwia wyszukanie i zamianę wszelkich odmian wpisanej frazy.

Aby uruchomić SLOVO, należy otworzyć dowolny dokument MS Word,

przejść do karty Narzędzia główne, a następnie w grupie SLOVO kliknąć przycisk ,,Zamień'':

Po uruchomieniu SLOVA pojawi się okno główne z następującymi opcjami:

,,Znajdź''

Pole tekstowe, w którym należy wpisać frazę, która ma zostać wyszukana w dokumencie.

 

,,Zamień na''

Pole tekstowe, w którym należy wpisać frazę, na którą ma zostać zamieniona fraza ,,Znajdź''.

 

,,F'' (Pokaż fleksję)

Otwiera okno fleksji frazy wpisanej w sąsiadującym polu tekstowym:

,,Więcej'' / ,,Mniej''

Rozwija/zwija panel opcji dodatkowych.

 

,,Znajdź następny''

Odnajduje i zaznacza kolejne – względem bieżącej pozycji kursora w dokumencie – wystąpienie frazy ,,Znajdź''.

 

,,Zamień''

Zamienia aktualnie zaznaczoną frazę ,,Znajdź'' na odpowiadającą jej formę frazy ,,Zamień na''.

 

,,Zamień wszystko''

Zamienia wszystkie znalezione w dokumencie wystąpienia frazy ,,Znajdź'' na odpowiadające im formy frazy ,,Zamień na''.

 

,,Anuluj''

Zamyka SLOVO.

Słowo:

 

Słowo to elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także myślimy na ogół słowami. Wiele słów składa się na mowę.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowo

 

Slovo:

 

Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém. Slová je možné kombinovať do slovných spojení, viet a súvetí. Slovo pozostávajúce z viac ako jednej morfémy sa nazýva zložené slovo. Slovo je základným prostriedkom jazykovej komunikácie. Môže mať lexikálny a gramatický význam.

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovo

 

 

Slovo:

 

Slovo je skupina hlásek (někdy jen jednočlenná) tvořící ustálený celek a mající svůj ustálený význam. Je jednotkou slovní zásoby. Slovo bývá považováno za základní jednotku lexikální jazykové roviny jako ustálená jednotka jazyka, která je tvořena řadou fonémů ve větě přemístitelnou (výjimečně fonémem jediným) a nese lexikální a/nebo gramatický (případně též pragmatický význam). Tento termín ovšem není lehce vymezitelný. Dosud v jazykovědě nebyla vytvořena uspokojivá definice, která by na jedné straně odpovídala všem slovům a na druhé straně nemohla být vztažena na jiné jednotky jazyka. Příčinou je velká formální, významová i funkční různorodost slov.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo

Сло́во:

 

Сло́во — найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.) і основною функцією якого є позначення, знакова репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або його вираження.

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сло́во

 

Слово:

 

Слово (однозначное аксиоматическое обозначение в лексике) — одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово

Слова:

 

Слова — адзінка мовы, фанетычна і граматычна аформленая, якая мае пэўны сэнс і аднолькава разумеецца супольнасцю людзей, аб'яднаных у адзін этнас. Як адзінка мовы, слова не ствараецца ў працэсе зносін, а выкарыстоўваецца, узнаўляецца як гатовае.

 

https://be.wikipedia.org/wiki/Слова